25630623 4

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต9 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.9 ร่วมกับ สนง.ปศจ.สตูล สนง.ปศอ.ควนโดน ด่านกักกันสัตว์สตูล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนสตอ ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ที่ทำการ อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ผลการดำเนินงานดังนี้ อ่านรายละเอียด