25630623 5

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง” นางเพ็ญแข ขุนภักดี บ้านท่ายาหมู ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ปัจจุบันเกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ นกกระทา โคเนื้อ ปลา พืชผักสวนครัว ประสบความสำเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้/แบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียด