25630626 2

24 มิถุนายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับนายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ดำเนินการประชุมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
เวลา 10.00 น. ณ ศาลาวัดศรีจอมแจ้ง เกษตรกรเป้าหมายจาก หมู่ 2 ตำบลปากตม เข้าร่วมประชุม จำนวน 72 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯวันนี้ จำนวน 61 ราย ไม่ขอเข้าร่วมโครงการฯ 4 ราย
เวลา13.00 น. ณ ศาลาวัดศรีจอมแจ้ง เกษตรกรเป้าหมายจาก หมู่ 6 ตำบลปากตม เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯวันนี้ จำนวน 10 ราย ไม่ขอร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ราย ในการนี้ จะได้ดำเนินการชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรที่ไม่ได้มาและให้ตัวแทนมาร่วมประชุมในวันนี้ ทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 44 ราย อีกครั้ง อ่านรายละเอียด