25630720 3

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ต้อนรับนายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงกระบืออำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง ทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือ อ่านรายละเอียด