25630721 3

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 2 ฟาร์ม รวมจำนวนโคนมที่ฉีดวัคซีน 45 ตัว (วัคซีนชนิด 3 ไทป์ Lot.T63H หมดอายุ 25/5/64) ดังนี้ อ่านรายละเอียด