25630721 5

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร และด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร พื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ฟาร์ม (ขอใหม่) และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 ฟาร์ม (ต่ออายุ) ผลการตรวจพบว่า อ่านรายละเอียด