25630729 2

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกติดตามเครือข่ายการผลิตและกาตลาดแพะ ใน อำเภอเมือง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเก็บข้อมูลด้านการผลิต ด้านการตลาด และปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ เพื่อใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน การพัฒนาเครือข่ายแพะในระดับจังหวัด และระดับเขต ต่อไป อ่านรายละเอียด