25630729 1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ และประมงอำเภอบุ่งคล้า มอบกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกร 50 ราย ยืมกระบือ 50 ตัว เลี้ยงเพื่อการผลิต ณ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด