25630729 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาต้นแบบความสำเร็จสู่การขยายผลโครงการให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป อ่านรายละเอียด