25621206 2

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีท่านสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25621206 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดไก่ไข่) ของ ส.ภาษิต ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเชื่อมโยงทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบการตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด

25621206 1

​วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นำโดยนายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2019 "ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future " ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด

25621206 8

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมควบคุมการเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยและเข้าสำรวจโรคและวางแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ ต.คลองหอยโช่ง ต.คลองหลา ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25621206 7

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 นำโดยนายสุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอควนเนียงและนายกเทศบาลตำบลควนเนียง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์ ณ.ตลาดเทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อเตรียมการบังคับใช้กฎหมายพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จากการตรวจเยี่ยมพบว่า ผู้ประกอบการมีการขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) และใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ (รน) พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...