25621206 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อป้องกันการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคของเกษตรกรในพื้นที่ ม.4,5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โค 338 ตัว เกษตรกร 48 ราย อ่านรายละเอียด

25621204 2

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.โกสัมพี เกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 4 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แพะ จำนวน 85 ตัว โค 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ อ่านรายละเอียด

25621204 3

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 12 (ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ จำนวน 60 คน อ่านรายละเอียด

25621204 1

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร รับเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบใบรับเงินบริจาค ให้กับผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมบริจาคเงิน โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก อ่านรายละเอียด

25621204 5

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม. 5 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 38 ตัว อ่านรายละเอียด