25630702 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย ออกดำเนินการตรวจติดตามและยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ตำบลศรีชมภู และตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสิทธิ์รับเงินสนับสนุนเกษตรกร ตามโครงการฯ ของคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยได้ดำเนินการตรวจและยืนยันการปลูกพืชทดแทน จำนวน 14 ราย อ่านรายละเอียด

25630702 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย บุ่งคล้า เมืองบึงกาฬ ศรีวิไล เซกา และพรเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งผลการดำเนินงาน ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25630702 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" รุ่นที่ 5 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ อ่านรายละเอียด

25630702 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25630701 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ประจำปี 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุม มอบแนวทางปฏิบัติงาน การบูรณาการทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ทั้ง 12 จังหวัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ่านรายละเอียด