25630528 1

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ที่ทำการกลุ่มคำพอก และเข้าติดตามฟาร์มของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต ต่อไป


อ่านรายละเอียด

25630528 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 เป็นต้นไป นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอหนองฉางและปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอลานสัก ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์ กรมประมง) อ่านรายละเอียด

25630528 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา. ให้คำแนะการปฏิบัติการที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและควบคุมให้ผู้ผลิตนำไปปรับใช้และปฏิบัติตาม ทำให้ได้เนื้อสัตว์ปีกที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ บริษัทอรุณรัตน์ 2014 จำกัด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด

25630528 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนที เจนประเสริฐปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจอำเภอทัพทัน อปพร . สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ร่วมกับตลาดนัดโค - กระบือทัพทัน อ่านรายละเอียด

25630528 1

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมตรวจสุขภาพและเจาะเลือดแพะแกะ ในโครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา โรคพีพีอาร์และโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ตำบลคูเต่าและ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด