25621113 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในลำคลองพื้นที่อำเภอบ้านนาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.คลองอาษา ซึ่งมีฟาร์มปศุสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้คลอง จำนวน 2 ฟาร์ม 2.คลองบ้านนา(ทองหลาง)ไม่มีฟาร์มปศุสัตว์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้คลอง อ่านรายละเอียด

25621113 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านรายละเอียด

25621113 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคท้องอืด) ให้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ ประจำปี 2563 (Kick Off) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเป็นการดำเนินการก่อนรอบรณรงค์ฉีดวัคซีนปกติ เพื่อให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ เป็นการป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย ให้ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมฯ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ อ.นาด้วง และอ.เมืองเลย รวม 40 ฟาร์ม รวมทั้งปศุสัตว์อำเภอ 14 อำเภอ เข้าร่วมโครงการ Kick Off ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด สาขาไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด

25621113 3

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามการตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ GMP สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบให้มีคุณภาพก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25621113 2

เมื่อ1วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ตั้งหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและเข้าผ่าตัดทำหมันทั้งหมดจำนวน 33 ตัว เป็นสุนัข 30 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 8 ตัว และแมว 3 ตัว เพศเมีย 2 ตัว เพศผู้ 1 ตัว อ่านรายละเอียด