25630527 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยการให้คำแนะในการปฏิบัติราชการในสภาวะการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25630527 4

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง อ่านรายละเอียด

25630527 2

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกันตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25630527 3

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และประมงอำเภอเมืองอุทัยธานี ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์ กรมประมง) อ่านรายละเอียด

25630527 1

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกตรวจติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยและวางแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโค พร้อมติดตามสถานการณ์โรคระบาด ในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด