25630630 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) อ่านรายละเอียด

25630629 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือ อำเภอเมือง ,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอทัพทัน ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอทัพทัน ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม อ่านรายละเอียด

25630629 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มโคนม” ณ ห้องประชุมเทศบาลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มโคนม เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอการรับรอง (GAP)​ ต่อไป อ่านรายละเอียด

25630629 2

วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 และตรวจติดตามสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์เอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หนองคาย และร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

25630626 4

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ช่วยราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 รุ่นที่ 1 โดยวิธีการนิเทศงาน ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี หลักสูตร “ทบทวนการใช้งานระบบปฏิบัติงาน e-operation เพื่อเพิ่มทักษะและวิธีการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ อ.เมืองเลย, อ.นาด้วง, อ.เชียงคาน, อ.ปากชม และอ.เอราวัณ รวม 15 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...