25621128 1

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะและแกะ รอบจุดเกิดโรค พื้นที่ ม.3-9 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ในการนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 250 ตัว และเข้าสำรวจโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค เทศบาลเมืองสะเดา ต.สะเดา ไม่พบสัตว์กีบคู่ป่วยหรือต้องสงสัยโรคปากและเท้าเปื่อย อ่านรายละเอียด

25621128 5 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ออกตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและการทำความสะอาด รอบที่ 1/2563 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด

25621128 3

วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 โดยทำการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกรเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาฟาร์ม รวมถึงช่วยวางแผนการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม ในอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครจำนวน 7 กลุ่ม เกษตรกร 70 ราย อ่านรายละเอียด

25621128 4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์เขต4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ออกตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและการทำความสะอาด รอบที่ 1/2563 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25621128 5

นที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงแพะขุนเขาเพิ่ม โดยมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ร่วมให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม การเคลื่อนย้ายสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และผ่านการประเมินคุณสมบัติสู่การเป็น Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์ได้ อ่านรายละเอียด