25630626 3

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลยมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ นายเฉลิมพล บุญเจือ ผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ตาม พระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินการ ตรวจรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(มาตรฐานฟาร์ม) สำหรับฟาร์มแพะ ซึ่งได้รับ พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 ตัวเป็นแพะเนื้อ จำนวน 8 ตัวและแพะนม จำนวน 8 ตัว ปัจจุบันมีแพะเกิดขึ้น รวมจำนวน 44 ตัว เพื่อพัฒนามาตรฐานการเลี้ยง เพิ่มคุณภาพผลผลิตด้านปศุสัตว์ ตามนโยบาย ของกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630626 2

24 มิถุนายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับนายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ดำเนินการประชุมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
เวลา 10.00 น. ณ ศาลาวัดศรีจอมแจ้ง เกษตรกรเป้าหมายจาก หมู่ 2 ตำบลปากตม เข้าร่วมประชุม จำนวน 72 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯวันนี้ จำนวน 61 ราย ไม่ขอเข้าร่วมโครงการฯ 4 ราย
เวลา13.00 น. ณ ศาลาวัดศรีจอมแจ้ง เกษตรกรเป้าหมายจาก หมู่ 6 ตำบลปากตม เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯวันนี้ จำนวน 10 ราย ไม่ขอร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ราย ในการนี้ จะได้ดำเนินการชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรที่ไม่ได้มาและให้ตัวแทนมาร่วมประชุมในวันนี้ ทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 44 ราย อีกครั้ง อ่านรายละเอียด

25630625 4

ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ไปร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด มีประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ออกหน่วยให้บริการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัด-ทำหมันเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

25630626 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจสินเชื่อชุมชนสร้างไทย ธ.ก.ส.จังหวัดเลยในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ดำเนินการภายใต้ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส.(โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 บาท/ปี) โดยร่วมกับ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ซึ่งนำโดยนายศรีนารถ ชาธรรมมา ผช.ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดเลย และคณะทำงาน โดยได้พิจารณาแผน ธุรกิจสินเชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าลี่ 2 กลุ่ม, อ.เอราวัณ 6 กลุ่ม, อ.เมืองเลย 2 กลุ่ม และ อ.หนองหิน 1 กลุ่ม รวมในครั้งนี้ จำนวน 11 กลุ่ม เกษตรกร 107 ราย วงเงินสินเชื่อ 25,170,000 บาท ณ ห้องประชุมรวงข้าว สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ชั้น 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองโครงการฯ และอนุมัติแผนธุรกิจสินเชื่อ ธ.ก.ส.ทั้ง 11 กลุ่ม อ่านรายละเอียด

25630625 3

วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นำบุคลากรส่วนสุขภาพสัตว์และส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ไปร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมบริการประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

อ่านรายละเอียด