25630522 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ตรวจฟาร์มมาตรฐานก่อนนำลูกไก่ลงเลี้ยง ตามแนวทางการปฏิบัติกำหนดมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ บุญมาดีฟาร์ม อ่านรายละเอียด

25630522 1

วันที่ 18- 22 พฤษภาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นำบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ไปร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมบริการประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด

25630519 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 น.สพ. ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เข้าตรวจ pre audit GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบซีพีเอฟ จังหวัดเลย 301 หมู่ 4 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โดยร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมตรวจรับรอง GMP ให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้จากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25630521 1

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายปศุสัตว์ ปี2563 พื้นที่. อ.กระแสสินธิ์ และ อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถผลิตอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ศูนย์ฯมีการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป อ่านรายละเอียด

25630519 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามข้อบกพร่องการต่ออายุรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อต่ออายุ GMP โรงฆ่าสุกรให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด