25630519 1

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นำบุคลากรไปร่วมปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมบริการประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด

25630518 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 น.สพ. ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ทำการสุ่มตรวจหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงจากตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ฟาร์ม รวม 25 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนามชนิดอ่านผลเร็ว(Strip Test) ผลการทดสอบเป็นลบทั้ง 25 ตัวอย่าง และตรวจความชื้นในอาหารสัตว์ จำนวน 15 ตัวอย่าง พบว่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ในค่ามาตรฐาน การปฏิบัติงานตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิด และเป็นการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25630518 1

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายปศุสัตว์ ปี2563 พื้นที่ อ.รัตภูมิ. จ.สงขลา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามความประสงค์ของโครงการ สามารถผลิตอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ศูนย์ฯมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไปได้เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียด

25630518 1

ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และคณะทำงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ออกปฏิบัติงานตรวจนับปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ศูนย์รวมรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 จำนวนทั้งหมด 26 ศูนย์ฯ อ่านรายละเอียด

25630513 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมตลาดนัดโค-กระบือ ทัพทัน เริ่มเปิดทำการแล้ววันนี้ หลังมาตรการผ่อนปรนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 โควิด-19 อ่านรายละเอียด