25591221 1


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปรีดา ชิตทรสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด      อ่านรายละเอียด   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

25591221 2


นายปัญญา มูลคำกาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา อุปสรรคโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ และโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 20- 22ธันวาคม 2559     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

25591221 3


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเป็นประธานอบรมเกษตรกร พร้อมด้วยนายต่วนนุ๊ อัลอาตัส ปศอ.ไม้แก่นและเจ้าหน้าที่ ทำการฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์พร้อมขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี      อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591221 1


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการกำกับดูแลอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก เพื่อถ่ายโอนภารกิจส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ให้กับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ กษ0615/31154 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลกับผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

25591221 2


วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นายชุมพล คงทน ได้มอบหมายให้คณะกลุ่มส่งเสริมดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเป็นประธาน     อ่านรายละเอียด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี