25591215 12
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ร่วมกับปศุสัตว์ตำบลและพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสัตวแพทย์ออกดำเนินการเก็บตัวอย่าง cloacal Swab ไก่พื้นเมืองในฟาร์มไก่ชนป้องกันโรค จำนวน 12 ฟาร์ม     อ่านรายละเอียด

 

 


ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 11

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล จัดประชุมคณะทำงาน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/2560 ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน โครงการปรับเปลี่ยนพปรับเปลายนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ อ.ทรายมูล     อ่านรายละเอียด

 

 


ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 9
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ ok) ดำเนินการตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ     อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 10
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และปศุสัตว์อื่นๆ     อ่านรายละเอียด

 

 


ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 8
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ สหกรณ์การเกษตรทรายมูล มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม     อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร