25591215 2
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอ คำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารสำหรับโค ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 1
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธาน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

 

25591214 2

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ออกตรวจราชการในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจติดตามขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายสัตวแพทย์นฤมล พร้อมขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

25591215 1
นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม" โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

 

25591214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมผ่านระบบทางไกล ( Video Conference ) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดพิษณุโลก ( Single Command ) ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( หลังเก่า ) ชั้น 3     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6