25591214 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนำเข้าและส่ง) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดประชุมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้า ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำเข้า อายัดสินค้า การตรวจปล่อย รวมถึงการส่งกลับหรือทำลายกรณีพบการปนเปื้อน มีผู้เข้าประชุมประมาณ 100 คน โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารสัตว์ เป็นประธานเปิดการการประชุม และมีนายวัชระ ศิริตันติ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีการบรรยายตามหัวข้อ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

25591213 8

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบให้นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 1 บ้านปลักปรือ ได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ การเลี้ยงโคขุนในช่วงนี้ เรื่องแปลงหญ้า และได้นัดประชุมเลี้ยงโคเนื้อในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เพื่อตรวจสอบสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคว่ามีแปลงหญ้าในความครอบครองคนละกี่ไร่ และต่าง ๆ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591213 6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตตานี เพื่อช่วยเหลือเนื่องจากบิดาได้เสียชีวิต เพื่อเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591213 7

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนจังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและหาแนวทางสนับสนุนกลุ่มให้เข้มแข็งยังยืน เพื่อรองรับเมืองเกษตรอุสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้มีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591213 5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงานรวมทั้งอุปสรรค-ปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไข รวมถึงเตรียมการรับสถานการณ์ภัยภิบัติจากอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกชุก เตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยข้างต้น และบูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี พร้อมหาแนวทางสรุปเพื่อการดำเนินการต่อไป อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี