25590719 20วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ออกตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านรายละเอียด

25590719 21วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายปศุสัตว์อำเภอค้อวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ตำบล ออกดำเนินการฝังโครชิพในกระบือเพศเมียในเขตพื้นที่ บ้านดวน หมู่ที่ 7 บ้านบากน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธ

อ่านรายละเอียด

25590719 23วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามระเบียบกรมปศุสัต

อ่านรายละเอียด

25590719 22วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559

อ่านรายละเอียด

 

25590715 1เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลสัตว์ในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งหมด 9 แห่งเพื่อรายงานกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์เขต 4

อ่านรายละเอียด