25591215 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน นำโดยนายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย, นายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, นายจำลอง พงศ์ธนพันธุ์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรม โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นทีอำเภอเชียงคาน อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

25591215 4

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายนายต่วนนุ๊ อัลอสตัส ปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ไปรับหญ้าแห้ง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรที่มารับความช่วยเหลือ จำนวน 61 ราย โค จำนวน 174 ตัว     อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591215 2
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ภายใต้การอำนวยการของนายเกษตร สุวรรณเพชร นายอิสมาแอ ลาเตะ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง รับมอบหมายให้ร่วมติดตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591215 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ภายใต้การอำนวยการของปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นายอุเทน รุ่งเรือง ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รับมอบหมายให้ ดำเนินช่วยเหลือโครงการพาคนกลับบ้านแก่เกษตรกร ผู้เข้าโครงการ ปี 2559 เพื่อรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย (แพะเนื้อ) เป็นพยาธิภายนอก ได้รับบริการฉีดยารักษาพร้อมฉีดยาบำรุงแก่แพะของเกษตรกรและได้นัดหมายเกษตรกรจะไปบริการอีกภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการรักษา     อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591215 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ และ ประมงอำเภอ ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. อกม และอาสา กษ. ณ สำนำงานเกษตรอำเภอปะนาเระ เพื่อทำความเข้าใจและการดำเนินงานตามมาตรการที่ถูกต้อง ครบถ้วน      อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี