25591213 2

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมพิธีมอบสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีฯ     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์เขต 4

25591213 3

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา เลขานุการคณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานประจำปี ครั้งที่ 5/2559 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และคณะกรรมการ ประชุมวางแผน จัดทำหนังสือรายงานผลงานประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานดำเนินการที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์   กรมปศุสัตว์

 

25591213 1

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี บริเวณด้านหน้าอาคารกองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิก สุขกาย สบายใจวันพุธ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.30-16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการเพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน และขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมปศุสัตว์ ร่วมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงกัน    อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

25591213 1

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Workshop) ครั้งที่ 2 ในโครงการศึกษาการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ห้องประชุมอุบลชาติ     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ smart officer กรมปศุสัตว์

คณาจารย์จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร อ.จิรภัทร กิติธนพัต และ อ.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์) คุณวิลาวัลย์ วงษ์เกษม จากกรมส่งเสริมการเกษตร คุณไพรัช ประทุมสุวรรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และ คุณพิรมย์ อัศวรัตน์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายแสนศักดิ๋ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Smart Officer กรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาระบบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ (เกษตรแปลงใหญ่ปศุสัตว์) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี