25590902 1วันที่  1  กันยายน  2559  นายชูศักดิ์ ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเร่งด่วน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านโนนเปลือย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียด

25590902 2วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00น. นายสัตวแพทย์ชุมพล นาครินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในที่ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางชั้น 5 ที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทสหฟาร์มจำกัด มีเกษตรกรลูกค้าบริษัทจากจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอื่นรวม 17 จังหวัด เกษตรกร 759 ราย ได้รับการชำระหนี้ 358 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทำให้เกษตรกรได้รับการชำระหนี้ในลำดับที่ 2 รองจากค่าจ้างพนักงาน เกษตรกรได้รับการชำระหนี้ 8 งวด เป็นรายไตรมาส เริ่มไ้ด้รับเงินงวดแรกในเดือนมีนาคม 2559 จากเดิมเกษตรกรได้รับการชำระหนี้ในลำดับสุดท้าย ได้รับคำชมเชยจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าเป็นข้าราชการที่ดี มีความสามารถ เป็นที่พึ่งของประชาชน

อ่านรายละเอียด

25590902 2วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  ร่วมกับด่านกักสัตว์ขอนแก่น  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  ดำเนินการฝังไมโครชิฟกระบือเพศเมียในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านรายละเอียด

25590902 1สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี. โดย นายทรงพล บุญธรรม ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ.    นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายนายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา และนายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุลและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมออกตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสุกร บริษัท เอ็ม.ที.9999 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อ่านรายละเอียด

25590902 1วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ดำเนินการโดยสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำเขต 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด