25590902 2วันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขแมว จำนวน 25 ตัว ทำหมัน จำนวน 59 ตัว (สุนัขผู้1 เมีย18 , แมวผู้4 เมีย 36) ณ บริเวณเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด

25590902 3วันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ได้อบรมความรู้ด้านการทำวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ ในโคและสัตว์ปีก แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านเขานา ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด

25590901 4วันที่ 31 สค.2559 ปศจ.ปัตตานี มอบหมายให้นายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ มอบปัจจัยการผลืต(แพะแม่พันธุ์ แพะพ่อพันธุ์ พร้อมอาหาร )ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ตามเป้าหมายของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 20 ราย(ครอบครัวคุณธรรม 10 ราย. พาคนกลับบ้าน 10 ราย) แพะจำนวน 44 ตัว (เมีย. 40 ตัว ผู้ 4 ตัว) ณ.ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ โดยมีนายอำเภอปะนาเระและผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 42 เป็นประธานมอบ

อ่านรายละเอียด

25590901 1วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบ ด้วยผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านรายละเอียด

25590901 6วันที่30 สิงหาคม 2559 ปศจ.ปัตตานีเยี่ยมนิเทศสนง.ปศอ.สายบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ระมัดระวังตัวในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านรายละเอียด