25630721 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม "ตู้ปันสุข" ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงาน ประจำปี 2563 โดยทางสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และนางวัลลภา วราอัศวปติ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ได้จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ให้กับหน่วยงานและประชาชนทั่วไป อ่านรายละเอียด

25630721 3

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกประเมินคัดเลือกโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ ที่ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด

25630721 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ไปเป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. 2559 และกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม มีผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงครั้งนี้ จำนวน 27 ราย อ่านรายละเอียด

25630721 2

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุม​ระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ​ โครงการพัฒนาระบบทะเบียน​เกษตรกร​ผู้เลี้ยงสัตว์​ ระยะที่​ 2​ ณ​ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์​ จอมเทียน​ รีสอร์ท​ จังหวัดชลบุรี​ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็น​ ​หาจุดบกพร่อง​ของระบบ และเพิ่มความสามารถของระบบตามความ​ต้องการ​ของผู้ใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ​ ของกรมปศุสัตว์​ ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างง่าย มีประสิทธิภาพ​ รองรับทั้ง​Website​ มือถือ​ทุกระบบ​ หน่วยงานระดับภูมิภาค​นำไปใช้งานได้ประโยชน์​สูงสุด​ อ่านรายละเอียด

25630721 7

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร โดยมีนายอภิชาติ ศรีม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อประโยชน์แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดนิทรรศการความรู้ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะพานหินมารับบริการกันเป็นจำนวนมาก โดยมัสุนัขและแมวได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 48 ตัว อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...