25590714 1นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์, หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สนง.ปศจ.นม., และปศอ.วังน้ำเขียว ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว(แพะ & ไก่โคราช) ร่วมกันลงแขกปลูกหญ้าเนเปียร์ พร้อมมอบพันธุ์แพะ 60 ตัว ไก่พันธุ์โคราช 1,000 ตัว พร้อมท่อนพันธุ์หญ้า เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ตาม"โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์(แพะ&ไก่โคราช) ม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ไก่โคราช 20 ราย, แพะ 27 ราย ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (งบประมาณกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียด

25590714 3กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเฉลียว ขจรภพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ,นายเนติธร แก้วจันทึก เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ,สีดา,ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559

อ่านรายละเอียด

25590714 6วันที่  28 มิถุนายน 2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มอบปัจจัย สาธิตด้านปศุสัตว์  ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสภากาชาดไทย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  เป็นไก่พื้นเมืองพร้อมอาหารและเวชภัณฑ์  โดยมี นายสุชาติ เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฯ และนายสำสุดีน  เต๊ะหมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

อ่านรายละเอียด

25590714 5วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของอำเภอระโนด โดยมีประธานชมรมแพะจังหวัดสงขลา นายเกษม สังข์ทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมประชุมแนะนำความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  ในเรื่องต่างๆ

อ่านรายละเอียด

25590714 7วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโคจำนวน 15 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นานาชาติ มีนายแพทย์วรพงศ์ ขวัญไพโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ ในงานมหากุศลเพื่อชาวหาดใหญ่ ไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่า 10,000 ชีวิต มีกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายคิลานะเภสัช มอบทุนการศึกษา ไถ่ชีวิตโค และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด