2558728 10วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่    อ่านรายละเอียด

 

2558728 9วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ หัวหน้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บ.ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ    อ่านรายละเอียด

 

2558728 6วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ออกปฎิบัติงานเจาะเลือด กระบือพ่อพันธุ์ ทดสอบโรคแท้งติดต่อ และทดสอบโรควัณโรค ให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลทรายมูล       อ่านรายละเอียด

 

2558728 7วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบทะเบียนเกษตร     อ่านรายละเอียด

 

2558728 5วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน “การช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร” ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ    อ่านรายละเอียด