25580724 2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านฉานเรน หมู่ที่ 10 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด

 

25580724 1เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ พบปะผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ไม่น้อยกว่า 100 คน เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   อ่านรายละเอียด

 

25580724 3วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจโรค TB และBrucellosis กระบือเพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ    อ่านรายละเอียด

 

25580724 3วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์     อ่านรายละเอียด

 

25580724 2วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสมพร สิ้นภัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้นายสายมาลา แสนโสภา กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) ณ บ้านกุดซวย ต.คำพระ อ.หัวตะพาน   อ่านรายละเอียด