25580721 6ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ ์ปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ  จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์หญ้าและแร่ธาตุ ณ บ้านห้วยสำราญ ม.12 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด   อ่านรายละเอียด

 

 

25580721 5ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดเวทีเสวนาโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด      อ่านรายละเอียด

 

25580721 3ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ จันทร์บัวปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือจำนวน 3 กลุ่ม โดยมีนายปรีดี กุดหอม นายอำเภอโพธิ์ชัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการของกลุ่มฯ    อ่านรายละเอียด

 

25580721 4ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวิโรจน์ บุบผาวาสน์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับธกส.สาขาอำเภอเชียงขวัญ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือให้กับกลุ่มสมาชิกฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ    อ่านรายละเอียด

 

25580721 3วันนี้ 21 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยการนำของนายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6, ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง, สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย, สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย, เกษตรอำเภอศรีสำโรง และ สำนักงานประมงอำเภอศรีสำโรง ได้ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่หมู่ที่ 11 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง   อ่านรายละเอียด