25630721 6

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุโขทัยและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานด้านการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สำเร็จตามมุ่งหมาย และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด

25630721 5

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร และด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร พื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ฟาร์ม (ขอใหม่) และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 ฟาร์ม (ต่ออายุ) ผลการตรวจพบว่า อ่านรายละเอียด

25630721 3

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 2 ฟาร์ม รวมจำนวนโคนมที่ฉีดวัคซีน 45 ตัว (วัคซีนชนิด 3 ไทป์ Lot.T63H หมดอายุ 25/5/64) ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25630721 4

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มไสว บุตรดี ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามผลการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ พบว่าฝูงโคที่มีปัญหาได้รับการผสมแล้ว แต่พบปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบต่ำกว่าเกณฑ์จึงแนะนำให้เสริมอาหารหยาบและอาหารข้นในกลุ่มโคคลอดใหม่ แล้วให้บริการรักษาโคของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อตากฟ้าและรักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว ให้คำแนะนำการจัดการสัตว์ป่วยแก่เจ้าของ แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด

25630721 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วยอ.ส.ค.ภาคเหนือนตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 19 ฟาร์ม โคนมจำนวน 468 ตัว พร้อมถ่ายพยาธิโค 1 ตัวและล้วงตรวจท้องโค 1 ตัว ในพื้นที่ ตำบล ป่าแฝก ไกรใน ไกรกลาง กกแรต ดงเดือยและบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย nอ่านรายละเอียด