25630810 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่เขต 3 เขต 4 และเขต 5 เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับเขต ประจำปี 2563 ณ แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต เข้าประกวดแปลงใหญ่ฯ ระดับประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด

25630810 2

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่เขต 3 เขต 4 และเขต 5 เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับเขต ประจำปี 2563 ณ แปลงใหญ่ปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต เข้าประกวดแปลงใหญ่ฯ ระดับประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด

25630810 3

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เข้าติดตามงานโครงการ ธคก. ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และเข้าคัดเลือก ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด

25630810 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบน้ำพอง 261 หมู่ที่ 3 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25630810 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการปศุสัตว์เป็นวิทยากรในโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 32 คน อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...