1pic01

14 กันยายน 2562 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนและคอกกักโคเพื่อการส่งออกให้ขวัญ กำลังใจแก่ผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 แก่ ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่การเลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง แปลงใหญ่แพะเครือข่าย อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์ จ.ชัยนาท ตามลำดับ ณ สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

 

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับในพื้นที่ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ กล่าวรายงานผลการประกวดแปลงใหญ่ปศุสัตว์ดีเด่น ความสำเร็จและการบูรณาการ ของการจัดการโคเนื้อแปลงใหญ่ นางสาวธนพัต จงธนวิเศษ ผู้จัดการสหกรณ์ฯโคขุนปางศิลาทอง รายงานความเป็นมาและผลการดำเนินการ

โดยมี พตท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านกพัฒนาพันธ์ุโคเนื้อ นายอิทธิผล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

1pic01.jpg 1pic02.jpg 1pic03.jpg

1pic04.jpg 1pic05.jpg 1pic06.jpg

1pic07.jpg 1pic08.jpg 1pic09.jpg

1pic10.jpg 3pic01.jpg 3pic02.jpg

3pic03.jpg 3pic04.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์