S 10371085

นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผู้แทน สพส กสส สคบ กสก กรป กรมส่งเสริมสหกรณ์ สศก มกอช กรมการค้าภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ทึ่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในปัจจุบัน มาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ พิจารณาแผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2563 การจัดตั้งกองทุนไก่ไข่ ร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 และบริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่ไข่จากสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขอสร้างฐานการผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เพื่อการส่งออกในประเทศไทย

S__10371085.jpg S__10371086.jpg S__10371087.jpg

S__10371088.jpg S__10371089.jpg S__10371090.jpg

S__10371091.jpg S__10371092.jpg S__10371093.jpg

S__10371094.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์