279368

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมช.กษ. นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการโคขุนสร้างรายได้ โดยมี อปส. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รอธ. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผอ.กอง/สำนัก กรมปศุสัตว์ ธ.ก.ส. และผู้ประกอบการด้านโคเนื้อ ร่วมประชุม เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะสั้น ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปประเด็นการประชุม โดยตั้งคณะกรรมการการตลาด ซึ่งมี รมช.กษ. นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการทั้งหมด 24 คน นัดประชุมหารือในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

25620926 1

วันที่ 22 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการให้ความช่วยเหลือ พบปะและเยี่ยมเยือน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,000 คน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ และร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมคณะติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ทำการมอบเวชภัณฑ์ยาแร่ธาตุอาหารสัตว์จำนวน 500 ชุด และหญ้าแห้งสำหรับโค-กระบือ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รมช.ประภัตร โพธสุธน ได้กล่าวแสดงความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน และให้แนวทางการประกอบอาชีพเสริมด้านพืช เช่น การส่งเสริมปลูกถั่วเขียว การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และด้านการประกอบอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงโคขุน รายละ 5 ตัว มีผลตอบแทน 40,000-50,000 บาท ภายใน 120 วัน ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อ่านรายละเอียด

S 91103254

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.)สถานการณ์ แนวโน้ม แนวทางการเผชิญเหตุใน 4 จังหวัด ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูใน 28 จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลาย และเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝน แนวทางการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยให้มีรายได้ภายใน 120 วันดังนี้

2562 09 24 002

วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยมี น.สพ.จีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์. ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผอ.สำนักกฎหมาย สมาคมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้

  • สถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรในปัจจุบัน และทบทวนการคาดการณ์ปริมาณการผลิตสุกร ปี 2562
  • สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  • การบริหารจัดการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงสุกร
  • การจัดทำแผนการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

3pic01

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่พร้อมคณะดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการ"จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย"ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อหาอื่นๆ...