25630317 3

วันจัน​ทร์ที่​ 16​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นายสำราญ​ สาราบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุม​ "การกำหนดตัวชี้วัด​ ผลผลิต​ ผลลัพธ์​ ในการติดตามผลการขับเคลื่อน​นโยบาย​และแก้ไข​ปัญหา​ภาคเกษตรของกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ 8​ ประเด็น" โดย นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​กผง.​, กสส., สพส., กพก., กผส. และศทส. เข้าร่วมประชุม​ อ่านรายละเอียด

   pic02

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.     นายประภัตรa โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวไพริน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ และประชาชนผู้ร่วมงาน

25630311 1

(วันอังคารที่​ 10​ มีนาคม​ 2563)​ เวลา​14.30 น.​ นายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม​ และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ 2​ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรตสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วม​ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.สถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2.แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปี 2563 3.ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.การบริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือนและตลาด 5.​การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการที่มีการเลี้ยงสุกร เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งนี้​ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง​ ได้แก่​ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : แจ้งมัคคุเทศก์เตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสุกรเข้าประเทศไทย กระทรวงคมนาคม : แจ้งสายการบินเตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสุกรเข้าประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ : แจ้งสถานทูตเตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสุกรเข้าประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : ตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโรคอิวาต์แอฟริกาในสุกร กระทรวงสาธารณสุข : บังคับใช้พรบ.สาธารณสุขห้ามนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร และ ให้ อสม.ช่วยรับแจ้งโรค ณ​ ห้องประชุม​ 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25630312 3

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25630305 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด