25630525 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา10.00 น.
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่อย่างเร่งด่วน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง บริจาคไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเป้าหมายมุ่งช่วยส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คนต่อปี มุ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งมอบไข่ไก่เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่กำลังตกงานและเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยโควิด-19 โดยมอบไข่ไก่เป็นอาหารจำนวน 31,900 ฟอง คิดเป็นมูลค่า 85,880 บาท ให้ประชาชน 8 ชุมชน 1,065 ครัวเรือน
2. การแก้ไขปัญหาราคาไข่ละเอียดไก่ตกต่ำกรณีเร่งด่วน จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการระงับการส่งออกไข่ไก่ ทำให้เกิดผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการบริโภคในประเทศ เกิดภาวะไข่ล้นตลาด ราคาไข่ไก่จึงปรับตัวลง ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้
2.1. พิจารณาเงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไข่ไก่ส่วนเกินไปต่างประเทศ โดยกรมการค้าภายในรับไปดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนจำนวน100ล้านฟองและผู้ประกอบการรายใหญ่รับไปช่วยเหลือสนับสนุน 100ล้านฟองซึ่งเป็นการระบายไข่ไก่ภายในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2.2จัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดทั่วประเทศ
2.3 การปรับสมดุลการผลิต
-ไม่นำไข่ไก่เชื้อพ่อแม่พันธุ์เข้าฟักที่ 5 - 10 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณต้นทางของจำนวนไข่ไก่
-ปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวน3ล้านตัวโดยกรมปศุสัตว์ประสานขอความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่หากมีความจำเป็นจะขอใช้เงิน (คชก)จากกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนในกรณีปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ และประชาชน ให้สามารถซื้อไข่ไก่ได้ในราคาที่เหมาะสม ปรับสมดุลด้านการผลิตและการตลาดให้มีระบบการผลิตทางเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป
ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

pic01

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ปี 2563 พร้อมด้วย นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ปี 2563 นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ปี 2563 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช 2564 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา  วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

pic01

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประภัตรโพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมรณรงค์วันดื่มนมโลก ( World Milk Day ) สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์เกษตรทำกิน https://kasettumkin.com/news/article_41969

25630507 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 น. นายประภัตร  โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยพร้อมตรวจเยี่ยมกิจกรรม ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร บริษัท เอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด ในการขับเคลื่อนการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นต้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงโค และร่วมหารือการจัดตั้ง Feed Center สำหรับผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) ให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนตามโครงการเกษตรสร้างชาติ โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ไชชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ อ.เสิงสาง และ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด

25630417 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิวขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะผู้บริหาร โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยในแต่ละจังหวัดได้มีการดำเนินการ อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ และรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรเพื่อขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ไปแล้วนั้น

“เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดูแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ หรือ feed center ในแต่ละจังหวัด เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ รองรับการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ และลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด โดยเบื้องต้นได้เลือก จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 8,931,032 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้ง เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมด้านปศุสัตว์ โดยเน้นย้ำกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ได้มีอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว” นายประภัตร กล่าว อ่านรายละเอียด