25621008 2

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

2562 10 05 006

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ ห้องพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

รมช. ประภัตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มีมาตรการต่างๆในการป้องกันอย่างเข้มงวดให้เป็นแนวทางเดียวกัน อาทิ การทำงานต้องมีการกระชับฉับไวในการรายงานทุกวัน มีการนำสินค้าปศุสัตว์ไปตรวจ มีเครื่องมือตรวจ real time มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการควบคุมการเข้าออกต้องมีใบเคลื่อนย้าย มาตรการต่างๆ มีการเข้มงวดตั้งด่าน 24 ชั่วโมงในรัศมี 5 กิโลเมตรตามรอยต่ออำเภอหรือเชื่อมต่อจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีสายตรวจ ASF มีการตรวจนับจำนวนสัตว์เฝ้าระวังอาการ มีการสุ่มตัวอย่างตรวจเลือด ก่อนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการตรวจเลือด มีการตั้งห้องปฏิบัติการ และมีการติดตามการทำงานทุกวันอีกด้วย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25621002 5

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีแถลงข่าวงาน “ วันไข่โลก 2562 ” (World Egg Day 2019) แถลงถึงภาพรวมและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงการดูแลและควบคุมการผลิตไข่ไก่ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงการให้ความสำคัญการบริโภคไข่ไก่ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและผู้มีโรคประจำตัว และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง แถลงความสำคัญของการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25621003 1

วันอังคารที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งบรรยายสรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ และแผนดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม และ น.ส.นพเก้า กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 134,135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25621002 3

1 ต.ค.62 เวลา 17.00น.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการโคขุนสร้างรายได้โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดี รองผู้จัดการ ธกส.,ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและภัยรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำชากในหลายพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคาจากคุณภาพผลผลิตที่ได้ภายใต้มาตรฐานอีกทั้งเกษตรกราย่อยมักขาดโอกาสในการเข้าถึงแหลงเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรมีผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ชื่อ "โครงการโคเนื้อ สร้างชาติ" ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและภาครัฐระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีศักยภาพและสามารถยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...