25621001 1

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ และรับฟังบรรยายสรุป แนะนำศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการศูนย์ราชการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯได้สั่งการให้ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป อ่านรายละเอียด

25620930 4

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ก้องภพฟาร์ม จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและชมกิจการการเลี้ยงแพะขุนและแปลงปลูกหญ้า พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พันจ่าเอก ประเสริฐ กองคูณ เจ้าของฟาร์ม ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

27 09 62 010

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25620930 3

วันนี้(วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผสมเทียม ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล องค์กรและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หลังจากนั้น ได้เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 9 ชุด อ่านรายละเอียด

279368

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมช.กษ. นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการโคขุนสร้างรายได้ โดยมี อปส. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รอธ. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผอ.กอง/สำนัก กรมปศุสัตว์ ธ.ก.ส. และผู้ประกอบการด้านโคเนื้อ ร่วมประชุม เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะสั้น ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปประเด็นการประชุม โดยตั้งคณะกรรมการการตลาด ซึ่งมี รมช.กษ. นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการทั้งหมด 24 คน นัดประชุมหารือในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์