รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map จ.บุรีรัมย์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนกรมปศุสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม คือ ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ  แพะ และทำนาหญ้า ทั้งนี้ได้มอบแม่กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบล-โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามนโยบายฯ ด้านปศุสัตว์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

อ่านรายละเอียด

25590628 1พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี “ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน โดยกระทรงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืนโดยการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และการลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจร ” อ่านรายละเอียด

25590720 9พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี พร้อมเปิดตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดต้นแบบสำหรับการดำเนินงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการการปรับเปลี่ยนกิจกรรม การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จากนั้นเยี่ยมชมฟาร์มของ นายสำฤทธิ์ ยนต์ชัย เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงกระบือ และบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 3 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

อ่านรายละเอียด

25590614 2พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
“ 9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3 ” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 ( BAHGI Open House 2016 )
โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานฯ
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านรายละเอียด