S 11403268

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสอนศิริฟาร์ม (ฟาร์มควายไทย) ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย

460175

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กษ. และผู้บริหารกษ. โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯ ครั้งนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ การดำเนินงานมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย และ 2. การไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย จำนวน 4,910 ตัว โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาโค-กระบือ เป้าหมาย จำนวน 4,000 ตัว และในส่วนกลาง จำนวน 910 ตัว เป็นโค 820 ตัว กระบือ 90 ตัว ซึ่งได้นำมาจัดพิธีไถ่ชีวิตในวันนี้ กรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค 300 ตัว และกระบือ 90 ตัว, จังหวัดศรีสะเกษ รับมอบโค 120 ตัว, จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบโค 100 ตัว, จังหวัดนครพนม รับมอบโค 100 ตัว, จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบโค 100 ตัว และจังหวัดชัยนาท รับมอบโค 100 ตัว

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการโดยดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 293,079 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 156,840 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,156.377 ล้านบาท อีกทั้งยังมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการกว่า 107,700 ราย

ปัจจุบัน จึงถือได้ว่าโครงการฯ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

 

S 6807645

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1)

25621209 1

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมาย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รั่ปชั่นสากล (ประเทศไทย) INTERNATIONAL ANTI CORRUPTION DAY 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานด้วย ทั้งนี้งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแมกซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา UNCAC โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

25621204 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ติดตามการลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายเพนิน บุญยืน ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...