25630417 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิวขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะผู้บริหาร โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยในแต่ละจังหวัดได้มีการดำเนินการ อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ และรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรเพื่อขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ไปแล้วนั้น

“เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดูแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ หรือ feed center ในแต่ละจังหวัด เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ รองรับการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ และลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด โดยเบื้องต้นได้เลือก จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 8,931,032 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้ง เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมด้านปศุสัตว์ โดยเน้นย้ำกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ได้มีอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว” นายประภัตร กล่าว อ่านรายละเอียด

25630416 1

วันที่ 16 เม.ย. 63 เวลา 10 .00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแผนเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจากผลกระทบด้านปศุสัตว์ จากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 ) โรคระบาดในสัตว์ และภัยแล้ง โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้รองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อม ผู้อำนวยการสำนัก/กองทั้ง 5 สำนัก คือ กสส./สอส./สพพ./สพส./กผส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. ผลกระทบด้านปศุสัตว์ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
  2. ผลกระทบจากโรคกาฬโรคแอฟริกา (ACHS) ที่ระบาดในม้า
  3. ผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยแล้ง

ประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630325 2

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศและคู่เคียงพระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในฐานะประธานคณะทำงานฯ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ในฐานะคู่เคียงพระยาแรกนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 134 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางและวิธีปฏิบัติงานของคู่เคียง และผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ พร้อมทั้งกำหนดเวลาการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ อ่านรายละเอียด

25630414 1

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25630325 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยผ่าน Facebook Live (MOAC MEDIA) เรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ไม่ขาดแคลนสินค้าบริโภคภายในประเทศแน่นอน เน้นย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด