1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
  2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
  3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
  4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
  7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560