1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2559
  2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
  3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2559
  4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
  7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
  9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560