เอกสารร่างประกาศฯ / วงเงินราคากลาง / รายละเอียด Spec