ร่างขอบเขตงานของ(TOR) การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ