1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2558

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559