alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรของ นายแล ขาเหล็ก ใช้วิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ โดย น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ฯ เฝ้ารับเสด็จในส่วนพื้นที่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ฯ  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว หรือโรงเรียนฝึกกระบือ ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตกระบือที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างดี แล้วมอบให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการ เกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทรงติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ พื้นที่บ้านทุ่งกระเทียม ตามพระราชดำริ  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รับเสด็จฯ ที่บูธนิทรรศการกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด