พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย โดยจะนำไปมอบให้นางดวงจันทร์ โคตะถา เกษตรกรอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร บ้านซ่อนทอง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรกิจกรรมในโรงเรียนหลายกิจกรรม โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่เลี้ยงกรงตับและแบบปล่อย เลี้ยงสุกรพื้นเมือง โดยมี นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสุชาติ ตุลยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม

25590511 2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ฯ เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ   อ่านรายละเอียด

 

25590614 1วันที่ 12 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทรงทอดพระเนตรงานปศุสัตว์ เรื่อง การลดต้นทุนอาหารไก่ไข่โดยใช้วัสดุการเกษตรในพื้นที่  โดยมี นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ  และนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุัสตว์ ถวายรายงาน และมีนายสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ แสงสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ

อ่านรายละเอียด

 

25590404 1วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปยังโรงเรียนหนองหินวิทยาคม หมู่ที่ 13 บ้านสุขใจ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย       อ่านรายละเอียด