สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ

วันที่ 28 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนมอัดเม็ด จำนวน 1,500 ซอง บรรจุซองละ 23 เม็ด เทียบเท่าน้ำนม 120 ซีซี ที่ได้จากโครงการศึกษาวิจัยแปรรูปนมผงและนมอัดเม็ด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบของเกษตรกรล้นตลาด และแก้ไขปัญหาการขนส่งนมโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร

 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณ๊ยกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส

(วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558) สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปงาน “ ของดีเมืองนรา ” ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2558   อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในการนี้ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯ รับเสด็จวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

อ่านรายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน สีสรรพันธุ์ไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทรงเปิดงาน "สีสรรพันธุ์ไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

อ่านรายละเอียด

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย โดยจะนำไปมอบให้นางดวงจันทร์ โคตะถา เกษตรกรอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม