25610514 2edit

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25610208 1

นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบให้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิ์สังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งความสุขให้แก่ประชาชน เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 และที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25610108 1

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2561 ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ นายสัญญา พึ่งเปี่ยม เกษตรกรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน และปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน 9 ชนิด โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ และนำแจกันดอกไม้ถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 8 ม.ค. 61

25610108 3

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2561 ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ นายสัญญา พึ่งเปี่ยม เกษตรกรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน และปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน 9 ชนิด โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ และนำแจกันดอกไม้ถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย อ่านรายละเอียด