อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์